Algemene voorwaarden As Built

Onderhavige Algemene voorwaarden bepalen de respectievelijke verplichtingen van beide partijen voor de prestaties die geleverd worden door onze diensten. Behalve indien er schriftelijk afstand wordt gedaan, gelden onderhavige algemene voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

1. PRESTATIES Alle informatie verkregen tijdens onze opmetingen is vertrouwelijk. De noodzaak om inlichtingen bekend te maken, zal alleen toegelaten worden met schriftelijke toestemming van de klant. Normale prestaties en leveringen Het voorwerp van onze interventie betreft al onze diensten die wij nodig achtten voor een correcte uitvoering van de opmetingen en die ofwel overeengekomen zijn tussen beide partijen ofwel door ons voorgesteld en aanvaard zijn. Uitvoeringsmodaliteit De opmeetverslagen worden, samen met alle technische en/of administratieve documenten die noodzakelijk zijn ter voorbereiding van de plaatsing , verstuurd. De normale dagprestatie omvat 8 werkuren, die plaatsvinden tussen 8 en 17 uur, van maandag tot vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen. Alle nodige faciliteiten worden ter beschikking gesteld aan onze opmeters om hen de mogelijkheid te bieden hun controle correct uit te voeren.

2. BETALING Prijzen Onze prijzen zijn exclusief btw. Onder voorbehoud ,worden onze prijzen herzien volgens de in onze offerte vermelde bepalingen. Betalingsvoorwaarden De facturen zijn contant betaalbaar. De klant kan geen enkele reden inroepen om de betaling van de facturen te weigeren of uit te stellen, zoals een vertraging van de facturatie, een herziening van de prijs of een geschil. De betaling van de facturen gebeurt uitsluitend tussen de contracterende partijen. Bij betalingsachterstand behouden wij ons het recht voor om zonder ingebrekestelling onze prestaties te schorsen en te hervatten na regularisatie van de betaling, behalve bij tegenbericht van de klant. Niet-betaling van (een gedeelte van) een factuur leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot : Een verhoging met 20 % van de totale verschuldigde som als invorderingsvergoeding zonder dat deze verhoging minder dan 50 EUR mag bedragen. De aanrekening aan de klant van een interest van 1% per aangevatte maand berekend vanaf de vervaldatum op de niet-betaalde bedragen. In geval van tussenkomst van een externe incassobedrijf ten gevolge van niet betaling, zullen de extra kosten ten laste zijn van de niet-betaler. Indien een annulatie van een opmeting op minder dan 24u voor de geplande afspraak wordt aangevraagd zal er een administratieve kost van 70 euro worden aangerekend.

3. AANSPRAKELIJKHEID De partijen verbinden zich ertoe hun verplichtingen uit te voeren in overeenstemming met onderhavige algemene voorwaarden en met de bijzondere voorwaarden van de offerte of het contract die van toepassing zijn voor elke onderneming. Een vertraging van de uitvoering van onze opmetingen om gelijk welke reden verleent het lid niet het recht om een schadevergoeding te eisen. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot 5 maal de waarde van onze honoraria met betrekking tot het schadegeval. In geval onze aansprakelijkheid weerhouden zou worden, sluit dit de aansprakelijkheid niet uit van anderen (aannemer, bouwheer, architect, ,...). Elk gebrek en of klacht moet noodzakerlijkerwijs, op straffe van nietigheid, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs worden meegedeeld binnen de maand na onze prestatie. Indien wordt vastgesteld dat we in onze missie, zoals beschreven in het contract, gefaald hebben, dan verplichten we onszelf ertoe om de missie op onze kosten opnieuw uit te voeren binnen een tijdsperk dat als normaal beschouwd wordt voor de aard van de uit te voeren werken. Niet-naleving van de termijnen wordt bestraft met het verval van het recht om onze tekortkoming in te roepen.

4. DUUR Onze contracten worden opgesteld voor een termijn van minimum 5 jaar stilzwijgend verlengbaar. Onderbreking van een contract door een van de parijen dient per aangetekend schrijven drie maanden voor de einddatum te worden meegedeeld.

5. TOEPASBAAR RECHT Alle geschillen over onderhavige overeenkomst worden geregeld naar Belgisch recht. Hierbij zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

𐌢